Disclaimer-GDPR-Privacy

DISCLAIMER ESSC

Nederlands

ESSC maakt geen gebruik van cookies.

Door u toegang te verschaffen tot deze website, aanvaardt u de voorwaarden ervan. ESSC streeft steeds naar de betrouwbaarheid van de geleverde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan gesteld worden. Alle inlichtingen vervat in deze website zijn louter informatief en kunnen in geen geval beschouwd worden als prijsoffertes en aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Voor de personaliseerde offertes of bijkomende informatie kunt u steeds contact opnemen met ons kantoor.

 

Bescherming van persoonsgegevens en privacy

De gegevens die u op deze site via de formulieren invult, gebruikt ESSC nv- voor de vlotte dienstverlening zoals het verwerking van de inschrijvingen voor cursussen, voor het verstrekken van informatie, voor het optimaliseren van de website e.d. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt u tegen alle misbruiken van deze gegevens. U kunt uw gegevens steeds inkijken en laten verbeteren op ons kantoor te Antwerpen. Overeenkomstig dezelfde wet heeft u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te laten verbeteren. Daartoe schrijft u naar ESSC, Boomssteenweg 690, 26109 Wilrijk of mailt u naar contact@essc.be Meer informatie over deze wetgeving vindt u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Waterloolaan 115, B-1000 Brussel, tel. 02 542 72 00, fax 02 542 72 01 en 02 542 72 12, commission@privacy.fgov.be of op de website www.privacy.fgov.be.

 

By entering this website, you accept its conditions. ESSC always strives for the reliability of the delivered information, for which it can’t be held responsible however. All information on this website is merely informative and can by no means be considered as an offer and it can’t lead to any compensation. For personalised offers or additional information, you can always contact our office.

 

ENGLISCH

Protection of personal data and privacy. ESSC does not use cookies on this website

ESSC uses the data you complete on the forms of this website, for an efficient service such as the processing of the registrations for the courses, for the supply of information, for the optimisation of the website a.o. The Privacy Act of 8 December 1992 protects you from any kind of abuse of these data. You can always consult your data and have them corrected at our office in Antwerp. According to this same act, you have the right to consult the data that concern you and, if necessary, have them corrected. To do so, you have to write to ESSC nv, Boomsesteenweg 690, B-2610 Wilrijk, or to send an e-mail to contact@essc.be . You’ll find more information about this legislation at the ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ [Belgian Privacy Protection Commission], Waterloolaan 115, B-1000 Brussels, tel. 02 542 72 00, fax 02 542 72 01 and 02 542 72 12, commission@privacy.fgov.be or on its website www.privacy.fgov.be

 

The contents of this web site, including but not limited to, text, images and sound, are protected by copyright and are the property of ESSC NV


FRANCAIS

ESSC n'utilise pas de cookies sur son site.

En accédant à ce site web, vous en acceptez les conditions. ESSC vise toujours à la fiabilité des informations fournies pour lesquelles l’organisation n’est néanmoins pas responsable. Tous les renseignements présents sur ce site sont à titre purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des offres de prix ou donner lieu à des dommages et intérêts. Pour des offres de prix personnalisées ou informations supplémentaires, merci de contacter notre bureau.

 

Protection des données personnelles et de la vie privée

Les données du site procurées par le biais de formulaires de réservation sont utilisées par ESSC nv- pour procurer un service de qualité, à savoir le traitement des inscriptions aux cours, pour procurer des renseignements, optimaliser le site web. La loi sur la vie privée du 8 décembre 1992 vous protège contre tout abus de ces données. Vous pouvez à tout moment consulter vos données et les faire mettre à jour dans notre bureau à Anvers. Conformément cette même loi, vous avez le droit de consulter, voire de faire corriger vos données en cas de besoin. Pour ce faire, adressez-vous à ESSC, Boomssteenweg 690, B-2610 Wilrijk, ou écrivez à contact@essc.be. Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur cette législation auprès de la Commission de la protection de la vie privée, Waterloolaan 115, B-1000 Bruxelles, tél. 02 542 72 00, fax 02 542 72 01 et 02 542 72 12, commission@privacy.fgov.be ou sur le site web www.privacy.fgov.be.